Sport Flying Magazine, May 1968, RF4 by Mira Slovak